Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Recz

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

JUSTYNA HOŁUBOWSKA

JUSTYNA HOŁUBOWSKA

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: 75, przynależność: KWW NIEZALEŻNI

Status: wygaśnięcie mandatu

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na przewodniczącego Rady I sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie zamknięcia listy na członków Komisji Skrutacyjnej I sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej I sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Wprowadzenie autopoprawek do projektów uchwał DRUK Nr 3/18 oraz DRUK Nr 4/18. II sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-05 Wprowadzenie do punktu 12 porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Recz na 2018 rok. - DRUK Nr 11/18; wprowadzenie do punktu 13 porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.” - DRUK Nr 14/18. II sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-05 Zmiana zapisu w punkcie 2 porządku obrad sesji z „Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej” na „Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej”. II sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-05 Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Miejskiej w Reczu. II sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-05 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. II sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-05 Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. II sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-05 Zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. II sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-05 Zamknięcie listy kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-05 Powołanie składu Komisji Skrutacyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-05 Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-05 Powołanie skład Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-05 Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu. II sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-05 Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Reczu. II sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-05 Propozycja wynagrodzenia Burmistrza Recza zgłoszona przez klub radnych „NIEZALEŻNI II sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Recza. II sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. II sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. II sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Recz. II sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. II sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatkóww sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. II sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Recz na 2018 rok. II sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.” II sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-20 Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Miejskiej w Reczu. III sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-20 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. III sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-20 Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Recz na 2019 rok zgłoszonych przez Klub Radnych "NIEZALEŻNI" III sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2019 rok. III sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2019-2024. III sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienie wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, zasiłku celowego albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. III sesja Rady Miejskiej w Reczu