Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Recz

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

ANETA KAMIONKA

ANETA KAMIONKA

Radny

Okręg: 13, zdobyte głosy: 58, przynależność: KWW GMINA NA PLUS

Status: powołany - 19.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego stała IV/21/19 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady oraz uchwałą nr VIII/41/19 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 24 kwietnia 2019 r. wiceprzewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na przewodniczącego Rady I sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie zamknięcia listy na członków Komisji Skrutacyjnej I sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej I sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Wprowadzenie autopoprawek do projektów uchwał DRUK Nr 3/18 oraz DRUK Nr 4/18. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Wprowadzenie do punktu 12 porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Recz na 2018 rok. - DRUK Nr 11/18; wprowadzenie do punktu 13 porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.” - DRUK Nr 14/18. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Zmiana zapisu w punkcie 2 porządku obrad sesji z „Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej” na „Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej”. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Miejskiej w Reczu. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. II sesja Rady Miejskiej w Reczu wstrzymał się
2018-12-05 Zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. II sesja Rady Miejskiej w Reczu wstrzymał się
2018-12-05 Zamknięcie listy kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Powołanie składu Komisji Skrutacyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Powołanie skład Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Reczu. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Propozycja wynagrodzenia Burmistrza Recza zgłoszona przez klub radnych „NIEZALEŻNI II sesja Rady Miejskiej w Reczu przeciw
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Recza. II sesja Rady Miejskiej w Reczu przeciw
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Recz. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatkóww sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Recz na 2018 rok. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.” II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-20 Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Miejskiej w Reczu. III sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-20 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. III sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-20 Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Recz na 2019 rok zgłoszonych przez Klub Radnych "NIEZALEŻNI" III sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2019 rok. III sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2019-2024. III sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienie wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, zasiłku celowego albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III sesja Rady Miejskiej w Reczu
2018-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. III sesja Rady Miejskiej w Reczu
2019-01-30 Przyjęcie porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej w Reczu. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-01-30 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-01-30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. - DRUK Nr 19/19. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-01-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/18 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu - DRUK Nr 24/19. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-01-30 Przyjęcie poprawki do uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady. - DRUK Nr 20/19. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-01-30 Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady. - DRUK Nr 20/19. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-01-30 Przyjęcie poprawki do uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2019 r. - DRUK Nr 21/19. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-01-30 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2019 r. - DRUK Nr 21/19. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-01-30 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2019 r. - DRUK Nr 22/19. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-01-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie mienia w formie aportu do spółki pn. Zakład Usługowo - Handlowy "KOMUNALNIK" Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w Reczu - DRUK Nr 23/19. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-02-27 Przyjęcie porządku obrad V sesji V sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-02-27 Przyjęcie protokołu z poprzedniej IV sesji V sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-02-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. - DRUK Nr 29/19. V sesja Rady Miejskiej w Reczu wstrzymał się
2019-02-27 Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek budżetowych Gminy Recz - DRUK Nr 26/19. V sesja Rady Miejskiej w Reczu przeciw
2019-02-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - DRUK Nr 28/19. V sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-02-27 Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego - DRUK Nr 27/19. V sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-02-27 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2019 r. - DRUK Nr 25/19. V sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-03-27 Wprowadzenie zmian w porządku obrad VI sesji - zdjęcie punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. VI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-03-27 Przyjęcie porządku obrad VI sesji VI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-03-27 Przyjęcie protokołu z poprzedniej V sesji VI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-03-27 Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok. VI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 rok. - DRUK Nr 34/19. VI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Recz na lata 2019 - 2024. - DRUK Nr 35/19. VI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/15 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej i sołtysów - DRUK Nr 37/19. VI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2019 roku”. - DRUK Nr 33/19. VI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Choszczeńskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Choszczeński Przedszkola Specjalnego w Suliszewie - DRUK Nr 36/19. VI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego. - DRUK Nr 30/19. VI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 32/19. VI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 31/19. VI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-03-29 Przyjęcie poprawki klubu NIEZALEŻNI do autopoprawki Burmistrza Recza - 28 zł stawka opłaty za odpady komunalne nie zbierane i odbierane w sposób selektywny. VII sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-03-29 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. - DRUK Nr 29/19 wraz z autopoprawką Burmistrza i poprawką klubu NIEZALEŻNI VII sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-03-29 Przyjęcie porządku obrad VII sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym VII sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-04-24 Przyjęcie porządku obrad VIII sesji VIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-04-24 Przyjęcie protokołu z poprzedniej VI sesji VIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-04-24 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Recza. - DRUK Nr 38/19 VIII sesja Rady Miejskiej w Reczu przeciw
2019-04-24 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Recz w obrębie Recz pod lokalizację cmentarza komunalnego. - DRUK Nr 39/19 VIII sesja Rady Miejskiej w Reczu wstrzymał się
2019-04-24 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/31/15 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów. - DRUK Nr 41/19 VIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-04-24 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady. - DRUK Nr 40/19 VIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-05-29 Przyjęcie porządku obrad IX sesji IX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Reczu. - DRUK Nr 51/19. X sesja Rady Miejskiej w Reczu
2019-06-26 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 r. - DRUK Nr 53/19. X sesja Rady Miejskiej w Reczu
2019-06-26 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2019 - 2024. X sesja Rady Miejskiej w Reczu
2019-06-26 Przyjęcie porządku obrad X sesji z wprowadzonymi zmianami X sesja Rady Miejskiej w Reczu
2019-06-26 Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym X sesja Rady Miejskiej w Reczu
2019-06-26 Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Reczu X sesja Rady Miejskiej w Reczu
2019-06-26 Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Reczu X sesja Rady Miejskiej w Reczu
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza wotum zaufania. - DRUK 45/19. X sesja Rady Miejskiej w Reczu
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2018 rok. - DRUK 46/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Recz za 2018 r. - DRUK Nr 47/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/104/16 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. - DRUK Nr 42/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników. - DRUK Nr 48/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 43/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 44/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu
2019-06-26 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie mienia w formie aportu do spółki pn. Zakład Usługowo – Handlowy „KOMUNALNIK” Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w Reczu. - DRUK Nr 49/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Reczu. - DRUK Nr 50/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu
2019-06-26 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu. - DRUK Nr 52/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 rok. - DRUK Nr 53/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2019 - 2024. - DRUK Nr 54/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu
2019-08-27 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gmin y Recz - DRUK Nr 59/19. XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-08-27 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gmin y Recz - DRUK Nr 60/19 XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-08-27 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gmin y Recz - DRUK Nr 61/19 XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-08-27 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gmin y Recz - DRUK Nr 62/19 XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-08-27 Przyjęcie porządku obrad XI sesji po wprowadzonych zmianach XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-08-27 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Recz oraz określenia granic ich obwodów. - DRUK Nr 55/19 XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-08-27 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Recz. - DRUK Nr 56/19. XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-08-27 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 rok. - DRUK Nr 57/19. XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-08-27 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Recz. - DRUK Nr 59/19 XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-08-27 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 60/19. XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-08-27 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 61/19 XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-08-27 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 62/19. XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-09-25 13:07:22 Przyjęcie porządku obrad XII sesji XII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-09-25 13:10:37 Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Reczu XII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-09-25 13:12:19 Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym XII sesja Rady Miejskiej w Reczu wstrzymał się
2019-09-25 15:10:49 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego - DRUK Nr 65/19 XII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-09-25 15:07:17 Wycofanie z porządku obrad punktu 6 - XII sesji RM - Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 druk nr 64/19 XII sesja Rady Miejskiej w Reczu wstrzymał się
2019-09-25 15:08:56 Wycofanie z porządku obrad punktu 7 - XII sesji RM - Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2019-2024 druk nr 63/19 XII sesja Rady Miejskiej w Reczu wstrzymał się
2019-10-15 13:08:06 Przyjęcie porządku obrad sesji XIII sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-10-15 13:17:15 Projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Pana Wiesława Łońskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę nr X/42/19 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 26 czerwca 2019 r. - DRUK Nr 66/19 XIII sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym wstrzymał się
2019-10-30 13:08:25 Przyjęcie porządku obrad XIV sesji XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 13:14:47 Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Reczu XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 13:16:31 Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 13:36:29 Przyjęcie autopoprawki nr 1 Burmistrza Recza do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 rok XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 14:21:07 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 rok. - DRUK Nr 71/19. XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 14:23:40 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2019 - 2024 - DRUK Nr 72/19. XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu przeciw
2019-10-30 14:25:05 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. - DRUK Nr 70/19. XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 14:27:38 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie mienia w formie aportu do spółki pn. Zakład Usługowo - Handlowy „KOMUNALNIK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Recz. - DRUK Nr 73/19. XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 14:28:59 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 67/19. XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 14:30:06 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 68/19. XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 14:31:11 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 69/19. XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 Wniosek o zdjęcie z załaczników do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 rok. - DRUK Nr 71/19 określonych kwot. Z załącznika nr 1, Dział 921, Rozdział 92109 , § 6207 - 467.500 zł . - z załącznika nr 2 Dział 921, Rozdział 92109 , § 6057 - 467.500 zł . - z załącznika nr 3 Dział 921, Rozdział 92109 , § 6057 - 467.500 zł . XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-11-27 13:08:58 Przyjęcie porządku obrad XV sesji XV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-11-27 13:10:25 Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Reczu XV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-11-27 13:49:15 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. - DRUK nr 74/19. XV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-11-27 13:50:50 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. - DRUK Nr 75/19. XV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-11-27 13:52:06 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - DRUK nr 76/19. XV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-11-27 13:55:05 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. - DRUK Nr 77/19. XV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-12-30 12:12:59 Wycofanie z porządku obrad pkt 5. porządku obrad - projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. - DRUK Nr 80/19. XVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-12-30 12:18:20 Przyjęcie porządku obrad XVI sesji. XVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-12-30 12:22:33 Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Reczu XVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-12-30 12:28:52 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. - DRUK Nr 89/19. XVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-12-30 12:31:00 Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody „pomnik przyrody” z wybranych drzew, zlokalizowanych w Parku w Lubieniowie , gm. Recz. - DRUK Nr 81/19. XVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-12-30 12:32:03 Projekt uchwały znoszący status pomników przyrody, zlokalizowanych w Parku w Lubieniowie. - DRUK Nr 82/19. XVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-12-30 12:32:53 Projekt uchwały w sprawie ustanowienie pomnika przyrody. - DRUK Nr 83/19. XVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-12-30 12:33:47 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 84/19. XVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-12-30 12:36:55 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2020 r. - DRUK Nr 85/19. XVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-12-30 12:38:40 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2020 r. - DRUK Nr 86/19. XVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-12-30 12:40:32 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Reczu na 2020 r. - DRUK Nr 87/19. XVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-12-30 12:42:03 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2020 r. - DRUK Nr 88/19. XVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-12-30 12:15:40 Wycofanie z porządku obrad pkt. 2: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok - DRUK Nr 78/19. XVI sesja Rady Miejskiej w Reczu przeciw
2019-12-30 12:17:12 Wycofanie z porządku obrad pkt. 3: Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2020 - 2024 - DRUK Nr 79/19. XVI sesja Rady Miejskiej w Reczu przeciw
2020-01-16 Przyjęcie porządku obrad XVII sesji XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-01-16 Autopoprawka Burmistrza Recza do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok – Druk Nr 78/19. XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-01-16 Poprawka do projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok - zmniejszenie środków o 220.000 zł z remontu świetlicy w Suliborzu XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym przeciw
2020-01-16 Poprawka do projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok - zmniejszenie środków z rezerwy ogólnej o 60.000 zł XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym przeciw
2020-01-16 Poprawka do projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok - zwiększenie środków na przebudowę chodnika na ul. Lipowej wraz z opracowaniem dokumentacji o 235.000 zł XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym wstrzymał się
2020-01-16 Poprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok - zwiększenie środków na opracowanie dokumentacji na świetlicę w Pamięcinie o 20.000 zł XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym przeciw
2020-01-16 Poprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok - zwiększenie środków na diety dla radnych o 25.000 zł XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym przeciw
2020-01-16 Wykreślenie pkt.3 w § 13 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-01-16 Wykreślenie pkt.5 w § 13 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym przeciw
2020-01-16 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok – Druk Nr 78/19 po przegłosowanych autopoprawce i poprawkach do projektu budżetu gminy Recz XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym wstrzymał się
2020-01-16 Wykreślenie ust.3 w § 3 projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2020 – 2024 XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-01-16 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2020 – 2024 – Druk Nr 79/19 wraz z przegłosowywaną zmianą XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-01-29 15:29:32 Przyjęcie porządku obrad sesji. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-01-29 15:34:04 Przyjęcie protokołu z XVI sesji. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-01-29 15:36:19 Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. - DRUK Nr 93/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-01-29 15:37:52 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Recz na rok szkolny 2019/2020. - DRUK Nr 90/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-01-29 15:40:49 Projekt uchwały sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Recza - DRUK Nr 94A/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-01-29 16:19:54 Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej i sołtysów - DRUK Nr 95A/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu przeciw
2020-01-29 16:33:11 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajecie pasa drogowego dróg gminnych. - DUK Nr 96/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-01-29 16:34:41 Projekt uchwały w sprawie utworzenia "Klubu Senior +" w Reczu oraz określenie zasad jego funkcjonowania i odpłatności. - DRUK Nr 97/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-01-29 Wycofanie z porządku obrad projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. - DRUK Nr 91/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu przeciw
2020-01-29 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Recz oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - DRUK Nr 92/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-01-29 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej i sołtysów - DRUK Nr 95/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-01-29 Wniosek klubu "Niezależni" w sprawie zmian w projekcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej i sołtysów - DRUK Nr 95/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu przeciw
2020-02-26 16:07:30 Przyjęcie porządku obrad XIX sesji. XIX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-02-26 16:09:34 Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym XIX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-02-26 17:06:54 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności. - DRUK Nr 99/20. XIX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-02-26 17:09:33 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Recz oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - DRUK Nr 100/20. XIX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-02-26 17:10:49 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 98/20 XIX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-02-26 17:13:58 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Recza - DRUK Nr 101/20. XIX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-04-29 Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości w celu zwalczania gospodarczych skutków spowodowanych epidemią COVID-19. – DRUK Nr 107/20. XX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-04-29 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2020 roku„ - DRUK Nr 102/20. XX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-04-29 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Recz na lata 2020 – 2022. – DRUK Nr 104/20. XX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-04-29 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. - DRUK Nr 103/20. XX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-07-01 16:10:16 Przyjęcie porządku obrad XXII sesji. XXII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-07-01 16:12:10 Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Reczu. XXII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-07-01 16:12:57 Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Reczu. XXII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-07-01 16:13:45 Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym XXII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-07-01 16:14:31 Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej na terenie gm. Recz XXII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-07-01 16:23:41 Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. - DRUK Nr 116/20. XXII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-07-01 16:28:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 r. - DRUK Nr 114/20. XXII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-07-01 16:33:03 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Recz na rok szkolny 2020/2021. - DRUK Nr 113/20. XXII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-07-01 16:34:17 Projekt uchwały w sprawie zmiany szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych na terenie gminy Recz. - DRUK Nr 109/20. XXII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-07-01 16:35:41 Projekt uchwały w sprawie zmiany szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu. - DRUK Nr 108/20. XXII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-07-01 16:37:13 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/95/20 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Gminie Recz na lata 2020 - 2022. - DRUK Nr 111/20. XXII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-07-01 16:38:29 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 110/20. XXII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-07-01 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Recz na lata 2020 - 2024”. - DRUK Nr 112/20. XXII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-07-01 Zmiana kolejności porządku obrad: punkt 5 przenieść jako punkt 3 i zmienić kolejne numery porządkowe porządku obrad XXII sesji XXII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-07-01 Skreślenie załącznika nr 3 załączonego do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 r. - DRUK Nr 114/20. XXII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-07-01 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2020 - 2030 - DRUK Nr 115/20. XXII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-08-19 Wprowadzenie do porządku obrad XXIV sesji projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 rok. - DRUK Nr 124/20 XXIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-08-19 Przyjęcie porządku obrad XIV sesji XXIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-08-19 Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Reczu XXIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-08-19 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym XXIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-08-19 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza wotum zaufania. - DRUK 120/20. XXIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-08-19 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2019 rok. - DRUK 117/20 XXIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-08-19 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Recz za 2019 r. - DRUK Nr 118/20. XXIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-08-19 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 rok. - DRUK Nr 124/20. XXIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-09-23 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Recz na lata 2020 - 2023 z perspektywą na lata 2024 - 2027. - DRUK Nr 126/20. XXV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-09-23 Przyjęcie porządku obrad XXV sesji XXV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-09-23 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Reczu XXV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-09-23 Zmiana § 3, w którym słowo "przychody" zastępuję się słowem "wydatki inwestycyjne" w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 rok - DRUK Nr 127/20 wraz z autopoprawką nr 1 Burmistrza Recza do uchwały. XXV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-09-23 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 rok - DRUK Nr 127/20 wraz z autopoprawką Burmistrza Recza nr 1 do projektu uchwały i z przegłosowaną zmianą. XXV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-09-23 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2020 - 2024. - DRUK Nr 128/20 wraz z autopoprawką nr 1 Burmistrza Recza do projektu uchwały. XXV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-09-23 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady. - DRUK Nr 130/20. XXV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-09-23 Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. - DRUK Nr 129/20. XXV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-10-28 Wprowadzenie do porządku obrad XXVI sesji projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2020 - 2024. DRUK nr 136/20 XXVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-10-28 Przyjęcie porządku obrad XXVI sesji XXVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-10-28 Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Reczu XXVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-10-28 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 r. - DRUK nr 131/20 z uwzględnieniem autopoprawki Burmistrza Recza do niniejszego projektu uchwały. XXVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-10-28 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2020 - 2024. - DRUK Nr 136/20. XXVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-10-28 Wycofanie wniosku zgłoszonego przez radnego pana Tadeusza Robaczka podczas posiedzeń Komisji w sprawie pozostawienia stawek podatku od nieruchomości na poziomie stawek obowiązujących 2020 r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-10-28 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - DRUK nr 132/20. XXVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-10-28 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - DRUK Nr 133/20. XXVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-10-28 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Recz na lata 2020 - 2023 z perspektywą na lata 2024 - 2027 - DRUK nr 134/20.’ XXVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-10-28 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne. - DRUK nr 135/20. XXVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Wprowadzenie do porządku obrad XXVII sesji projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Recz. - DRUK Nr 148/20 XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji z wprowadzoną zmianą. XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Reczu XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 rok - DRUK Nr 144/20 XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Wniosek grupy radnych złożony pisemnie o dokonanie zmian w projekcie budżetu gminy Recz na 2021 r. i wprowadzenie dwóch nowych zadań tj. opracowanie i wyposażenie placu zabaw w Lubieniowie na kwotę 35.000 zł oraz remont chodnika na ul. Kościelnej (łącznik ul. Środkowej z ul. Tylną)na kwotę 10.000 zł. XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Wniosek radnego pana Edwarda Koniecznego złożony na piśmie o wprowadzenie do projektu budżetu gminy na 2021 r. pozycji pn. "Zakup kontenera z przeznaczeniem na szatnię dla klubu piłkarskiego UKS "ISKRA" Pomień na kwotę 80.000 zł. XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2021 rok - DRUK 141/20 z przegłosowanymi zmianami. XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2021 - 2028 - DRUK 142/20. XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Recz - DRUK Nr 145/20. XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. - DRUK Nr 143/20. XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rok. - DRUK Nr 147/20. XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz - DRUK Nr 140/20. XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Recz w obrębach ewidencyjnych: Recz, Grabowiec i Nętkowo - DRUK Nr 139/40. XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Recz. - DRUK Nr 148/20 . XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz - DRUK Nr 137/20. XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Recz - DRUK nr 138/20. XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Recz. - DRUK Nr 146/20. XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-02-25 16:05:46 Przyjęcie porządku obrad XXVIII sesji XXVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-02-25 16:07:50 Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Reczu XXVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-02-25 16:09:25 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Recz a Gminą Suchań. - DRUK Nr 162/21 XXVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-02-25 16:10:39 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Suchań na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej. - DRUK Nr 163/21. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-02-25 16:12:43 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Recz - DRUK Nr 155/21. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-02-25 16:14:21 Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - DRUK 154/20. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-02-25 16:15:34 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2021 roku”. - DRUK Nr 161/21. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-02-25 16:17:02 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Recz składników mienia gminnego do korzystania. - DRUK Nr 160/21. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-02-25 16:18:12 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Reczu. - DRUK Nr 159/21. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-02-25 16:20:14 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 156/21. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-02-25 16:21:57 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. - DRUK Nr 157/21. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-02-25 16:23:42 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Recz. - DRUK Nr 158/21. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-02-25 16:24:53 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji - DRUK Nr 149/21. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-02-25 16:27:29 Wniosek o wykreślenie z planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2021 r. miesiąca maja. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-02-25 16:29:54 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2021 r. - DRUK Nr 150/21. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu wstrzymał się
2021-02-25 16:34:11 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2021 r. - DRUK Nr 151/21. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu wstrzymał się
2021-02-25 16:37:05 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2021 r. - DRUK Nr 153/21 po zmianach. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-02-25 16:39:56 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Reczu na 2021 r. - DRUK Nr 152/21 po zmianach. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-05-26 16:11:07 Przyjęcie porządku obrad XXX sesji XXX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-05-26 16:12:52 Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Reczu XXX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-05-26 16:13:39 Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Reczu XXX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-05-26 16:37:53 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. - DRUK Nr 168/21. XXX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-05-26 16:39:20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. - DRUK Nr 169/21. XXX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-05-26 16:40:22 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 170/21. XXX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-05-26 16:41:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. - DRUK Nr 171/21. XXX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-05-26 16:42:16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. - DRUK Nr 173/21. XXX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-05-26 16:43:09 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. - DRUK Nr 174/21. XXX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-05-26 16:43:49 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. - DRUK Nr 172/21. XXX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-05-26 17:11:49 Wniosek dwóch Komisji: - ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych - ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej w sprawie ustalenia stawek na poziomie: - 32 zł od mieszkańca, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny; - 31 zł od mieszkańca dla osób kompostujących bioodpady; - pozostałe stawki jak w propozycji przedstawionej w projekcie uchwały DRUK Nr 167/21. XXX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-05-26 17:16:04 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności. - DRUK Nr 175/21. XXX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-06-23 16:07:32 Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji XXXI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-06-23 16:11:37 Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Reczu XXXI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-06-23 16:41:13 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza wotum zaufania - DRUK Nr 178/21. XXXI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-06-23 16:43:24 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2020 rok - DRUK Nr 179/21. XXXI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-06-23 16:45:49 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Recz za 2020 r. - DRUK Nr 180/21. XXXI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-06-23 16:48:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2021 r. wraz z autopoprawką Burmistrza Recza - DRUK Nr 181/21. XXXI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-06-23 16:49:46 Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Recz oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. - DRUK Nr 182/21. XXXI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-06-23 16:51:41 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Recz na rok szkolny 2021/2022 - DRUK 177/21. XXXI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-06-23 16:53:14 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - DRUK Nr 176/21. XXXI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-06-23 16:54:19 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - DRUK Nr 183/21. XXXI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-09-09 Przyjęcie porządku obrad sesji XXXII sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym. XXXII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-09-09 Wniosek w sprawie zmiany w § 1. , który otrzymuje brzmienie: "§ 1.Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Recz, organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Recz, umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na liniach komunikacyjnych wskazanych w § 2. " XXXII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-09-09 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. - DRUK 184/21 wraz z przegłosowaną zmianą w § 1. XXXII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-09-29 16:08:54 Przyjęcie porządku obrad XXXIII sesji XXXIII sesja za
2021-09-29 16:10:25 Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Reczu XXXIII sesja za
2021-09-29 16:11:05 Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym XXXIII sesja za
2021-09-29 16:29:34 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2021 rok – DRUK Nr 186/21 wraz z wprowadzonymi autopoprawkami nr 1 i nr 2. XXXIII sesja za
2021-09-29 16:33:15 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2021 – 2028 – DRUK Nr 187/21. XXXIII sesja za
2021-09-29 16:35:15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. – DRUK Nr 188/21. XXXIII sesja za
2021-09-29 16:36:26 Projekt uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody, zlokalizowanego w Parku w Lubieniowie – DRUK Nr 189/21. XXXIII sesja za
2021-09-29 16:38:01 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. DRUK Nr 185/21. XXXIII sesja za
2021-09-29 17:03:16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 259 obręb Lubieniów, Gmina Recz - DRUK Nr 190/21. XXXIII sesja wstrzymał się
2021-09-29 16:04:46 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej nr 28 droga gruntowa biegnąca od drogi powiatowej nr 2203Z do kanału Sicko– koło placu zabaw. - DRUK Nr 191/21 XXXIII sesja za
2021-09-29 Projekt uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej nr 28 droga gruntowa biegnąca od drogi powiatowej nr 2203Z do kanału Sicko– koło placu zabaw. - DRUK Nr 191/21 XXXIII sesja za
2021-10-11 11:00:30 Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-10-11 11:16:02 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa PSZOK w Reczu” - DRUK 192/21 XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-10-11 11:20:27 Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Recz oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – DRUK Nr 193/21; XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-10-11 11:21:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2021 rok – DRUK Nr 194/21; XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-10-11 11:22:17 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2021 – 2028 – DRUK Nr 195/21. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-11-24 Wprowadzenie do porządku obrad XXXVI sesji projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej i sołtysów. - DRUK Nr 206/21. XXXVI sesja za
2021-11-24 Przyjęcie porządku obrad XXXVI sesji. XXXVI sesja za
2021-11-24 Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Reczu XXXVI sesja za
2021-11-24 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.” – DRUK Nr 201/21. XXXVI sesja za
2021-11-24 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2021 rok. – DRUK 202/21 wraz z autopoprawką. XXXVI sesja za
2021-11-24 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne. – DRUK Nr 200/21. XXXVI sesja za
2021-11-24 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz – DRUK Nr 203/21. XXXVI sesja za
2021-11-24 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Recza. – DRUK Nr 205/21. XXXVI sesja za
2021-11-24 Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej i sołtysów. - DRUK Nr 206/21. XXXVI sesja za
2022-03-30 16:02:44 Przyjęcie porządku obrad sesji, XL sesja za
2022-03-30 16:07:25 Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji. XL sesja za
2022-03-30 16:08:16 Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji. XL sesja za
2022-03-30 16:23:39 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2022 rok - DRUK Nr 228/22 wraz z autopoprawką. XL sesja za
2022-03-30 16:25:24 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2022 – 2028 – DRUK Nr 229/22 wraz z autopoprawką. XL sesja za
2022-03-30 16:26:37 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2022 roku”. – DRUK Nr 227/22. XL sesja za
2022-03-30 16:27:33 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Reczu. – DRUK Nr 226/22. XL sesja za
2022-03-30 16:28:41 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników - DRUK Nr 230/22. XL sesja za
2022-03-30 16:30:15 Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie Recz. - DRUK Nr 231/22. XL sesja za
2022-04-27 16:04:13 Wprowadzenie do porządku obrad XLI sesji projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2022 rok. - DRUK Nr 235/22. XLI sesja za
2022-04-27 16:07:55 Przyjęcie porządku obrad XLI sesji. XLI sesja za
2022-04-27 16:09:11 Przyjęcie protokołu z XL sesji. XLI sesja za
2022-04-27 16:54:23 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Recz na rok szkolny 2021/2022. – DRUK Nr 232/22. XLI sesja za
2022-04-27 16:55:25 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. – DRUK Nr 233/22. XLI sesja za
2022-04-27 16:56:15 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku osłonowego. – DRUK Nr 234/22. XLI sesja za
2022-04-27 16:58:58 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2022 rok. - DRUK Nr 235/22. XLI sesja za
2022-06-29 16:06:46 Wycofanie z porządku obrad pkt. 14. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami. XLII sesja za
2022-06-29 16:11:40 Przyjęcie porządku obrad XLII sesji z wprowadzoną zmianą. XLII sesja za
2022-06-29 16:12:34 Przyjęcie protokołu z XLI sesji. XLII sesja za
2022-06-29 16:24:10 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza wotum zaufania - DRUK Nr 240/22. XLII sesja za
2022-06-29 16:28:06 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2021 rok - DRUK Nr 238/22. XLII sesja za
2022-06-29 16:32:24 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Recz za 2021 r. - DRUK Nr 239/22. XLII sesja za
2022-06-29 16:37:47 Projekt uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Burmistrza Recza na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmian w budżecie i WPF – DRUK Nr 241/22. XLII sesja za
2022-06-29 16:39:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2022 r. - DRUK Nr 242/22 wraz z autopoprawką. XLII sesja za
2022-06-29 16:40:15 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2022-2028. – DRUK Nr 243/22. XLII sesja za
2022-06-29 16:41:04 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Recz na rok szkolny 2022/2023 – DRUK Nr 244/22. XLII sesja za
2022-06-29 16:42:07 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia ,,Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza” oraz na przystąpienie do Stowarzyszenia. – DRUK Nr 245/22. XLII sesja za
2022-06-29 16:43:04 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Recz na lata 2022 - 2025. – DRUK Nr 237/22. XLII sesja za
2022-06-29 16:44:53 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2022 roku” – DRUK 236/22. XLII sesja za
2022-09-28 16:11:17 Przyjęcie porządku obrad XLIII sesji. XLIII sesja za
2022-09-28 16:12:40 Przyjęcie protokołu z XLII sesji. XLIII sesja za
2022-09-28 16:22:09 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2022 r. - DRUK Nr 252/22. XLIII sesja za
2022-09-28 16:23:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2022-2028. – DRUK Nr 253/22. XLIII sesja za
2022-09-28 16:25:26 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. – DRUK Nr 249/22. XLIII sesja za
2022-09-28 16:28:32 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – DRUK Nr 250/22. XLIII sesja za
2022-09-28 16:30:24 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ppkt b i c. – DRUK Nr 247/22. XLIII sesja za
2022-09-28 16:31:24 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz – DRUK Nr 246/22. XLIII sesja za
2022-09-28 16:32:58 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Recz na lata 2022 - 2025. – DRUK Nr 248/22. XLIII sesja za
2022-09-28 16:54:23 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Reczu – DRUK Nr 250a/22. XLIII sesja za
2022-10-26 16:04:56 Przyjęcie porządku obrad XLIV sesji z wprowadzonymi zmianami. XLIV sesja za
2022-10-26 16:06:22 Przyjęcie protokołu z XLIII sesji. XLIV sesja za
2022-10-26 16:26:41 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Reczu – DRUK Nr 254/22. XLIV sesja za
2022-10-26 16:27:50 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. – DRUK Nr 255/22. XLIV sesja za
2022-10-26 16:22:33 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2022 rok - DRUK Nr 256/22. XLIV sesja za
2022-10-26 16:25:30 Projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2022-2028 - DRUK Nr 257/22. XLIV sesja za
2022-12-14 16:06:50 Przyjęcie porządku obrad XLVI sesji. XLVI sesja za
2022-12-14 16:11:38 Przyjęcie protokołu z XLIV sesji. XLVI sesja za
2022-12-14 16:12:24 Przyjęcie protokołu z XLV sesji. XLVI sesja za
2022-12-14 16:13:52 Przyjęcie autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2023 rok – DRUK Nr 260/22. XLVI sesja za
2022-12-14 16:39:38 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2023 rok – DRUK Nr 260/22. XLVI sesja za
2022-12-14 16:43:35 Przyjęcie autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2023 – 2029. – DRUK Nr 261/22. XLVI sesja za
2022-12-14 16:44:29 Przyjęcie autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2023 – 2029. – DRUK Nr 261/22. XLVI sesja za
2022-12-14 16:46:17 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2023 – 2029. – DRUK Nr 261/22. XLVI sesja za
2022-12-14 16:48:26 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2022 rok - DRUK Nr 270/22. XLVI sesja za
2022-12-14 16:49:50 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz – DRUK Nr 263/22. XLVI sesja za
2022-12-14 16:52:05 Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu w Reczu. – DRUK Nr 262/22. XLVI sesja za
2022-12-14 16:54:45 Wniosek, aby w załączniku do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2023 r. , w miesiącu maju dodać punkt - Informacja nt. rynku mieszkaniowego w gm. Recz. XLVI sesja za
2022-12-14 16:55:46 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2023 r. – DRUK Nr 264/22. XLVI sesja za
2022-12-14 16:57:14 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2023 r. – DRUK Nr 265/22. XLVI sesja za
2022-12-14 16:57:59 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2023 r. – DRUK Nr 266/22. XLVI sesja za
2022-12-14 16:59:09 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Reczu na 2023 r. - DRUK Nr 267/22. XLVI sesja za
2022-12-14 17:01:28 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Recz a Gminą Suchań - DRUK Nr 268/22. XLVI sesja za
2022-12-14 17:02:32 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ppkt b i c. – DRUK Nr 269/22 (DRUK Nr 247/22). XLVI sesja za
2023-02-15 16:02:07 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2023 rok - DRUK Nr 285/23 jako pkt. 16. XLVIII sesja za
2023-02-15 16:08:53 Przyjęcie porządku obrad XLVIII sesji z wprowadzoną zmianą. XLVIII sesja za
2023-02-15 16:09:54 Przyjęcie protokołu z XLVI sesji. XLVIII sesja za
2023-02-15 16:10:33 Przyjęcie protokołu z XLVII sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym. XLVIII sesja za
2023-02-15 16:12:37 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Recz na lata 2023 – 2025. – DRUK Nr 272/23. XLVIII sesja za
2023-02-15 16:15:31 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Recz. – DRUK Nr 273/23. XLVIII sesja za
2023-02-15 16:16:50 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/15/18 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. – DRUK Nr 274/23. XLVIII sesja za
2023-02-15 16:18:24 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w związku uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. – DRUK Nr 275/23. XLVIII sesja za
2023-02-15 16:19:47 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Recz na lata 2022 - 2027. – DRUK Nr 276/23. XLVIII sesja za
2023-02-15 16:20:45 Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody. – DRUK Nr 277/23. XLVIII sesja za
2023-02-15 16:21:51 Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych. – DRUK Nr 278/23 XLVIII sesja za
2023-02-15 16:22:54 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Recz. – DRUK Nr 279/23. XLVIII sesja za
2023-02-15 16:23:49 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. – DRUK Nr 280/23. XLVIII sesja za
2023-02-15 16:24:50 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. – DRUK Nr 281/23. XLVIII sesja za
2023-02-15 16:25:42 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. – DRUK Nr 282/23. XLVIII sesja za
2023-02-15 16:29:06 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Recza. – DRUK Nr 283/23. XLVIII sesja za
2023-02-15 16:30:06 Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectw Gminy Recz. – DRUK Nr 284/23. XLVIII sesja za
2023-02-15 16:31:21 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2023 rok – DRUK Nr 285/23. XLVIII sesja za
2023-05-23 16:06:36 Przyjęcie porządku obrad L sesji. L sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-05-23 16:07:23 Przyjęcie protokołu z XLIX sesji. L sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-05-23 17:12:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2023 rok – DRUK 295/23 wraz z autopoprawką nr 1 i nr 2 Burmistrza Recza. L sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-05-23 17:12:56 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2023 – 2029 – DRUK Nr 296/23. L sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-05-23 17:13:53 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. – DRUK Nr 294/23 wraz z autopoprawką Burmistrza Recza. L sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-05-23 17:14:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/129/12 z 26 września 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Recz – DRUK Nr 293/23. L sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-06-28 16:06:28 Przyjęcie porządku obrad LI sesji LI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-06-28 16:07:08 Przyjęcie protokołu z L sesji. LI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-06-28 16:49:21 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza wotum zaufania – DRUK Nr 297/23. LI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-06-28 17:01:08 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2022 rok – DRUK Nr 298/23. LI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-06-28 17:03:05 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Recz za 2022 rok – DRUK Nr 299/23. LI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-06-28 17:07:22 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników – DRUK Nr 300/23. LI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-06-28 17:08:23 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Recz – DRUK nr 302/23. LI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-06-28 17:09:30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Recz w Stowarzyszeniu „Lider Pojezierza” oraz realizacji Lokalnej strategii Rozwoju na lata 2023-2027. – DRUK nr 301/23. LI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-06-28 17:12:58 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2023 r. – DRUK Nr 303/33. LI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-07-13 14:01:19 Przyjęcie porządku obrad LII sesji. LII sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2023-07-13 14:05:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2023 rok – DRUK Nr 304/23. LII sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2023-09-07 14:01:00 Wycofanie z porządku obrad projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – DRUK Nr 306/23. LIII sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2023-09-07 14:02:26 Przyjęcie porządku obrad LIII sesji. LIII sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2023-09-07 14:04:01 Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Recz – DRUK Nr 307/23 LIII sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2023-09-07 14:06:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2023 rok – DRUK Nr 305/23; LIII sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2023-09-27 16:05:43 Przyjęcie porządku obrad LIV sesji. LIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-09-27 16:06:45 Przyjęcie protokołu z LI sesji. LIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-09-27 16:07:19 Przyjęcie protokołu z LII sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym. LIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-09-27 16:08:12 Przyjęcie protokołu z LIII sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym. LIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-09-27 16:23:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2023 rok – DRUK Nr 311/23 wraz z autopoprawką Burmistrza Recza. LIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-09-27 16:24:03 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2023-2029. – DRUK Nr 312/23. LIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-09-27 16:24:48 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Recz – DRUK Nr 308/23. LIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-09-27 16:25:59 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Recz – DRUK Nr 309/23. LIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-09-27 16:26:45 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – DRUK Nr 310/23. LIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-09-27 16:28:05 Projekt uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody, zlokalizowanego przy ul. Murarskiej w Reczu – DRUK 313/23. LIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-09-27 16:30:04 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – DRUK Nr 306/23. LIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za