Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Recz

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

EDWARD KONIECZNY

EDWARD KONIECZNY

Radny

Okręg: 11, zdobyte głosy: 82, przynależność: KWW NIEZALEŻNI

Status: powołany - 19.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego stała IV/21/19 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady oraz uchwałą nr VIII/41/19 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 24 kwietnia 2019 r. przewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na przewodniczącego Rady I sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie zamknięcia listy na członków Komisji Skrutacyjnej I sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej I sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Wprowadzenie autopoprawek do projektów uchwał DRUK Nr 3/18 oraz DRUK Nr 4/18. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Wprowadzenie do punktu 12 porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Recz na 2018 rok. - DRUK Nr 11/18; wprowadzenie do punktu 13 porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.” - DRUK Nr 14/18. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Zmiana zapisu w punkcie 2 porządku obrad sesji z „Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej” na „Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej”. II sesja Rady Miejskiej w Reczu przeciw
2018-12-05 Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Miejskiej w Reczu. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Zamknięcie listy kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Powołanie składu Komisji Skrutacyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Powołanie skład Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Reczu. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Propozycja wynagrodzenia Burmistrza Recza zgłoszona przez klub radnych „NIEZALEŻNI II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Recza. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. II sesja Rady Miejskiej w Reczu wstrzymał się
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Recz. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatkóww sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Recz na 2018 rok. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-05 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.” II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-20 Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Miejskiej w Reczu. III sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-20 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. III sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-20 Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Recz na 2019 rok zgłoszonych przez Klub Radnych "NIEZALEŻNI" III sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2019 rok. III sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2019-2024. III sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienie wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, zasiłku celowego albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2018-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. III sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-01-30 Przyjęcie porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej w Reczu. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-01-30 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-01-30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. - DRUK Nr 19/19. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-01-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/18 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu - DRUK Nr 24/19. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-01-30 Przyjęcie poprawki do uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady. - DRUK Nr 20/19. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-01-30 Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady. - DRUK Nr 20/19. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-01-30 Przyjęcie poprawki do uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2019 r. - DRUK Nr 21/19. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-01-30 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2019 r. - DRUK Nr 21/19. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-01-30 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2019 r. - DRUK Nr 22/19. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-01-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie mienia w formie aportu do spółki pn. Zakład Usługowo - Handlowy "KOMUNALNIK" Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w Reczu - DRUK Nr 23/19. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-02-27 Przyjęcie porządku obrad V sesji V sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-02-27 Przyjęcie protokołu z poprzedniej IV sesji V sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-02-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. - DRUK Nr 29/19. V sesja Rady Miejskiej w Reczu przeciw
2019-02-27 Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek budżetowych Gminy Recz - DRUK Nr 26/19. V sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-02-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - DRUK Nr 28/19. V sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-02-27 Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego - DRUK Nr 27/19. V sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-02-27 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2019 r. - DRUK Nr 25/19. V sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-03-27 Wprowadzenie zmian w porządku obrad VI sesji - zdjęcie punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. VI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-03-27 Przyjęcie porządku obrad VI sesji VI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-03-27 Przyjęcie protokołu z poprzedniej V sesji VI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-03-27 Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok. VI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 rok. - DRUK Nr 34/19. VI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Recz na lata 2019 - 2024. - DRUK Nr 35/19. VI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/15 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej i sołtysów - DRUK Nr 37/19. VI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2019 roku”. - DRUK Nr 33/19. VI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Choszczeńskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Choszczeński Przedszkola Specjalnego w Suliszewie - DRUK Nr 36/19. VI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego. - DRUK Nr 30/19. VI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 32/19. VI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 31/19. VI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-03-29 Przyjęcie poprawki klubu NIEZALEŻNI do autopoprawki Burmistrza Recza - 28 zł stawka opłaty za odpady komunalne nie zbierane i odbierane w sposób selektywny. VII sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-03-29 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. - DRUK Nr 29/19 wraz z autopoprawką Burmistrza i poprawką klubu NIEZALEŻNI VII sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-03-29 Przyjęcie porządku obrad VII sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym VII sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-04-24 Przyjęcie porządku obrad VIII sesji VIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-04-24 Przyjęcie protokołu z poprzedniej VI sesji VIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-04-24 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Recza. - DRUK Nr 38/19 VIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-04-24 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Recz w obrębie Recz pod lokalizację cmentarza komunalnego. - DRUK Nr 39/19 VIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-04-24 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/31/15 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów. - DRUK Nr 41/19 VIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-04-24 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady. - DRUK Nr 40/19 VIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-05-29 Przyjęcie porządku obrad IX sesji IX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Reczu. - DRUK Nr 51/19. X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 r. - DRUK Nr 53/19. X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2019 - 2024. X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Przyjęcie porządku obrad X sesji z wprowadzonymi zmianami X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Reczu X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Reczu X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza wotum zaufania. - DRUK 45/19. X sesja Rady Miejskiej w Reczu wstrzymał się
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2018 rok. - DRUK 46/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Recz za 2018 r. - DRUK Nr 47/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/104/16 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. - DRUK Nr 42/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników. - DRUK Nr 48/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 43/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 44/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie mienia w formie aportu do spółki pn. Zakład Usługowo – Handlowy „KOMUNALNIK” Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w Reczu. - DRUK Nr 49/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Reczu. - DRUK Nr 50/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu. - DRUK Nr 52/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 rok. - DRUK Nr 53/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2019 - 2024. - DRUK Nr 54/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-08-27 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gmin y Recz - DRUK Nr 59/19. XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-08-27 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gmin y Recz - DRUK Nr 60/19 XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-08-27 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gmin y Recz - DRUK Nr 61/19 XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-08-27 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gmin y Recz - DRUK Nr 62/19 XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-08-27 Przyjęcie porządku obrad XI sesji po wprowadzonych zmianach XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-08-27 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Recz oraz określenia granic ich obwodów. - DRUK Nr 55/19 XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-08-27 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Recz. - DRUK Nr 56/19. XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-08-27 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 rok. - DRUK Nr 57/19. XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-08-27 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Recz. - DRUK Nr 59/19 XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-08-27 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 60/19. XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-08-27 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 61/19 XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-08-27 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 62/19. XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym
2019-09-19 13:02:11 Przyjęcie porządku obrad komisji Sesja - Komisje za
2019-09-19 13:03:16 Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji Sesja - Komisje za
2019-09-25 13:07:22 Przyjęcie porządku obrad XII sesji XII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-09-25 13:10:37 Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Reczu XII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-09-25 13:12:19 Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym XII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-09-25 15:10:49 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego - DRUK Nr 65/19 XII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-09-25 15:07:17 Wycofanie z porządku obrad punktu 6 - XII sesji RM - Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 druk nr 64/19 XII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-09-25 15:08:56 Wycofanie z porządku obrad punktu 7 - XII sesji RM - Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2019-2024 druk nr 63/19 XII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-15 13:08:06 Przyjęcie porządku obrad sesji XIII sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-10-15 13:17:15 Projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Pana Wiesława Łońskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę nr X/42/19 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 26 czerwca 2019 r. - DRUK Nr 66/19 XIII sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-10-30 13:08:25 Przyjęcie porządku obrad XIV sesji XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 13:14:47 Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Reczu XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 13:16:31 Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 13:36:29 Przyjęcie autopoprawki nr 1 Burmistrza Recza do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 rok XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 14:21:07 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 rok. - DRUK Nr 71/19. XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 14:23:40 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2019 - 2024 - DRUK Nr 72/19. XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu przeciw
2019-10-30 14:25:05 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. - DRUK Nr 70/19. XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 14:27:38 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie mienia w formie aportu do spółki pn. Zakład Usługowo - Handlowy „KOMUNALNIK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Recz. - DRUK Nr 73/19. XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 14:28:59 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 67/19. XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 14:30:06 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 68/19. XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 14:31:11 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 69/19. XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 Wniosek o zdjęcie z załaczników do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 rok. - DRUK Nr 71/19 określonych kwot. Z załącznika nr 1, Dział 921, Rozdział 92109 , § 6207 - 467.500 zł . - z załącznika nr 2 Dział 921, Rozdział 92109 , § 6057 - 467.500 zł . - z załącznika nr 3 Dział 921, Rozdział 92109 , § 6057 - 467.500 zł . XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-01-16 Przyjęcie porządku obrad XVII sesji XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-01-16 Autopoprawka Burmistrza Recza do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok – Druk Nr 78/19. XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-01-16 Poprawka do projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok - zmniejszenie środków o 220.000 zł z remontu świetlicy w Suliborzu XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-01-16 Poprawka do projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok - zmniejszenie środków z rezerwy ogólnej o 60.000 zł XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-01-16 Poprawka do projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok - zwiększenie środków na przebudowę chodnika na ul. Lipowej wraz z opracowaniem dokumentacji o 235.000 zł XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-01-16 Poprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok - zwiększenie środków na opracowanie dokumentacji na świetlicę w Pamięcinie o 20.000 zł XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-01-16 Poprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok - zwiększenie środków na diety dla radnych o 25.000 zł XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym przeciw
2020-01-16 Wykreślenie pkt.3 w § 13 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-01-16 Wykreślenie pkt.5 w § 13 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym przeciw
2020-01-16 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok – Druk Nr 78/19 po przegłosowanych autopoprawce i poprawkach do projektu budżetu gminy Recz XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-01-16 Wykreślenie ust.3 w § 3 projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2020 – 2024 XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-01-16 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2020 – 2024 – Druk Nr 79/19 wraz z przegłosowywaną zmianą XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-01-29 15:29:32 Przyjęcie porządku obrad sesji. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-01-29 15:34:04 Przyjęcie protokołu z XVI sesji. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-01-29 15:36:19 Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. - DRUK Nr 93/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-01-29 15:37:52 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Recz na rok szkolny 2019/2020. - DRUK Nr 90/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-01-29 15:40:49 Projekt uchwały sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Recza - DRUK Nr 94A/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu przeciw
2020-01-29 16:19:54 Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej i sołtysów - DRUK Nr 95A/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu wstrzymał się
2020-01-29 16:33:11 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajecie pasa drogowego dróg gminnych. - DUK Nr 96/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-01-29 16:34:41 Projekt uchwały w sprawie utworzenia "Klubu Senior +" w Reczu oraz określenie zasad jego funkcjonowania i odpłatności. - DRUK Nr 97/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-01-29 Wycofanie z porządku obrad projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. - DRUK Nr 91/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-01-29 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Recz oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - DRUK Nr 92/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-01-29 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej i sołtysów - DRUK Nr 95/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu przeciw
2020-01-29 Wniosek klubu "Niezależni" w sprawie zmian w projekcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej i sołtysów - DRUK Nr 95/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-02-26 16:07:30 Przyjęcie porządku obrad XIX sesji. XIX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-02-26 16:09:34 Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym XIX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-02-26 17:06:54 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności. - DRUK Nr 99/20. XIX sesja Rady Miejskiej w Reczu przeciw
2020-02-26 17:09:33 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Recz oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - DRUK Nr 100/20. XIX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-02-26 17:10:49 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 98/20 XIX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-02-26 17:13:58 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Recza - DRUK Nr 101/20. XIX sesja Rady Miejskiej w Reczu wstrzymał się
2020-04-29 Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości w celu zwalczania gospodarczych skutków spowodowanych epidemią COVID-19. – DRUK Nr 107/20. XX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-04-29 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2020 roku„ - DRUK Nr 102/20. XX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-04-29 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Recz na lata 2020 – 2022. – DRUK Nr 104/20. XX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-04-29 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. - DRUK Nr 103/20. XX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-07-01 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Recz na lata 2020 - 2024”. - DRUK Nr 112/20. XXII sesja Rady Miejskiej w Reczu
2020-07-01 Zmiana kolejności porządku obrad: punkt 5 przenieść jako punkt 3 i zmienić kolejne numery porządkowe porządku obrad XXII sesji XXII sesja Rady Miejskiej w Reczu
2020-07-01 Skreślenie załącznika nr 3 załączonego do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 r. - DRUK Nr 114/20. XXII sesja Rady Miejskiej w Reczu
2020-07-01 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2020 - 2030 - DRUK Nr 115/20. XXII sesja Rady Miejskiej w Reczu
2020-07-29 16:07:30 Wprowadzenie do porządku obrad XXIII sesji projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 rok. - DRUK Nr 123/20. XXIII sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-07-29 16:08:40 Przyjęcie porządku obrad XXIII sesji. XXIII sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-07-29 16:34:48 Projekt uchwały w sprawie skargi wniesionej przez Pana Wiesława Łońskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę nr X/42/19 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 26 czerwca 2019 r. - DRUK 122/20. XXIII sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-07-29 16:36:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 rok - DRUK Nr 123/20. XXIII sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-08-19 Wprowadzenie do porządku obrad XXIV sesji projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 rok. - DRUK Nr 124/20 XXIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-08-19 Przyjęcie porządku obrad XIV sesji XXIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-08-19 Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Reczu XXIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-08-19 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym XXIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-08-19 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza wotum zaufania. - DRUK 120/20. XXIV sesja Rady Miejskiej w Reczu przeciw
2020-08-19 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2019 rok. - DRUK 117/20 XXIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-08-19 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Recz za 2019 r. - DRUK Nr 118/20. XXIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-08-19 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 rok. - DRUK Nr 124/20. XXIV sesja Rady Miejskiej w Reczu
2020-09-23 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Recz na lata 2020 - 2023 z perspektywą na lata 2024 - 2027. - DRUK Nr 126/20. XXV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-09-23 Przyjęcie porządku obrad XXV sesji XXV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-09-23 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Reczu XXV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-09-23 Zmiana § 3, w którym słowo "przychody" zastępuję się słowem "wydatki inwestycyjne" w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 rok - DRUK Nr 127/20 wraz z autopoprawką nr 1 Burmistrza Recza do uchwały. XXV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-09-23 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 rok - DRUK Nr 127/20 wraz z autopoprawką Burmistrza Recza nr 1 do projektu uchwały i z przegłosowaną zmianą. XXV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-09-23 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2020 - 2024. - DRUK Nr 128/20 wraz z autopoprawką nr 1 Burmistrza Recza do projektu uchwały. XXV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-09-23 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady. - DRUK Nr 130/20. XXV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-09-23 Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. - DRUK Nr 129/20. XXV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-10-28 Wprowadzenie do porządku obrad XXVI sesji projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2020 - 2024. DRUK nr 136/20 XXVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-10-28 Przyjęcie porządku obrad XXVI sesji XXVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-10-28 Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Reczu XXVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-10-28 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 r. - DRUK nr 131/20 z uwzględnieniem autopoprawki Burmistrza Recza do niniejszego projektu uchwały. XXVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-10-28 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2020 - 2024. - DRUK Nr 136/20. XXVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-10-28 Wycofanie wniosku zgłoszonego przez radnego pana Tadeusza Robaczka podczas posiedzeń Komisji w sprawie pozostawienia stawek podatku od nieruchomości na poziomie stawek obowiązujących 2020 r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Reczu wstrzymał się
2020-10-28 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - DRUK nr 132/20. XXVI sesja Rady Miejskiej w Reczu przeciw
2020-10-28 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - DRUK Nr 133/20. XXVI sesja Rady Miejskiej w Reczu przeciw
2020-10-28 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Recz na lata 2020 - 2023 z perspektywą na lata 2024 - 2027 - DRUK nr 134/20.’ XXVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-10-28 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne. - DRUK nr 135/20. XXVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Wprowadzenie do porządku obrad XXVII sesji projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Recz. - DRUK Nr 148/20 XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji z wprowadzoną zmianą. XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Reczu XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 rok - DRUK Nr 144/20 XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Wniosek grupy radnych złożony pisemnie o dokonanie zmian w projekcie budżetu gminy Recz na 2021 r. i wprowadzenie dwóch nowych zadań tj. opracowanie i wyposażenie placu zabaw w Lubieniowie na kwotę 35.000 zł oraz remont chodnika na ul. Kościelnej (łącznik ul. Środkowej z ul. Tylną)na kwotę 10.000 zł. XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Wniosek radnego pana Edwarda Koniecznego złożony na piśmie o wprowadzenie do projektu budżetu gminy na 2021 r. pozycji pn. "Zakup kontenera z przeznaczeniem na szatnię dla klubu piłkarskiego UKS "ISKRA" Pomień na kwotę 80.000 zł. XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2021 rok - DRUK 141/20 z przegłosowanymi zmianami. XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2021 - 2028 - DRUK 142/20. XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Recz - DRUK Nr 145/20. XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. - DRUK Nr 143/20. XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rok. - DRUK Nr 147/20. XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz - DRUK Nr 140/20. XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Recz w obrębach ewidencyjnych: Recz, Grabowiec i Nętkowo - DRUK Nr 139/40. XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Recz. - DRUK Nr 148/20 . XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz - DRUK Nr 137/20. XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Recz - DRUK nr 138/20. XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-12-21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Recz. - DRUK Nr 146/20. XXVII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-06-23 16:07:32 Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji XXXI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-06-23 16:11:37 Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Reczu XXXI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-06-23 16:41:13 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza wotum zaufania - DRUK Nr 178/21. XXXI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-06-23 16:43:24 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2020 rok - DRUK Nr 179/21. XXXI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-06-23 16:45:49 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Recz za 2020 r. - DRUK Nr 180/21. XXXI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-06-23 16:48:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2021 r. wraz z autopoprawką Burmistrza Recza - DRUK Nr 181/21. XXXI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-06-23 16:49:46 Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Recz oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. - DRUK Nr 182/21. XXXI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-06-23 16:51:41 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Recz na rok szkolny 2021/2022 - DRUK 177/21. XXXI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-06-23 16:53:14 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - DRUK Nr 176/21. XXXI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-06-23 16:54:19 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - DRUK Nr 183/21. XXXI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2021-09-09 Przyjęcie porządku obrad sesji XXXII sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym. XXXII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym
2021-09-09 Wniosek w sprawie zmiany w § 1. , który otrzymuje brzmienie: "§ 1.Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Recz, organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Recz, umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na liniach komunikacyjnych wskazanych w § 2. " XXXII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym
2021-09-09 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. - DRUK 184/21 wraz z przegłosowaną zmianą w § 1. XXXII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym
2021-09-29 Projekt uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej nr 28 droga gruntowa biegnąca od drogi powiatowej nr 2203Z do kanału Sicko– koło placu zabaw. - DRUK Nr 191/21 XXXIII sesja
2021-10-11 11:00:30 Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-10-11 11:16:02 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa PSZOK w Reczu” - DRUK 192/21 XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-10-11 11:20:27 Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Recz oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – DRUK Nr 193/21; XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-10-11 11:21:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2021 rok – DRUK Nr 194/21; XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-10-11 11:22:17 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2021 – 2028 – DRUK Nr 195/21. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-10-27 16:08:14 Przyjęcie porządku obrad XXXV sesji XXXV sesja za
2021-10-27 16:09:12 Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Reczu XXXV sesja za
2021-10-27 16:09:51 Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym XXXV sesja za
2021-10-27 16:23:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2021 r. - DRUK nr 198/21. XXXV sesja za
2021-10-27 16:25:20 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – DRUK 196/21. XXXV sesja za
2021-10-27 16:28:05 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – DRUK Nr 197/21. XXXV sesja wstrzymał się
2021-10-27 16:32:32 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2021 - 2028. - DRUK Nr 199/21. XXXV sesja za
2021-10-27 16:06:00 Wprowadzenie do porządku obrad XXXV sesji projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2021 - 2028. - DRUK Nr 199/21. XXXV sesja za
2021-11-24 Wprowadzenie do porządku obrad XXXVI sesji projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej i sołtysów. - DRUK Nr 206/21. XXXVI sesja za
2021-11-24 Przyjęcie porządku obrad XXXVI sesji. XXXVI sesja za
2021-11-24 Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Reczu XXXVI sesja za
2021-11-24 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.” – DRUK Nr 201/21. XXXVI sesja za
2021-11-24 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2021 rok. – DRUK 202/21 wraz z autopoprawką. XXXVI sesja za
2021-11-24 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne. – DRUK Nr 200/21. XXXVI sesja za
2021-11-24 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz – DRUK Nr 203/21. XXXVI sesja za
2021-11-24 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Recza. – DRUK Nr 205/21. XXXVI sesja za
2021-11-24 Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej i sołtysów. - DRUK Nr 206/21. XXXVI sesja przeciw
2021-12-22 16:03:04 Wprowadzenie do porządku obrad XXXVII sesji projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Suchań na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej. - DRUK Nr 219/21 XXXVII sesja za
2021-12-22 16:09:19 Przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji. XXXVII sesja za
2021-12-22 16:10:07 Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Reczu XXXVII sesja za
2021-12-22 16:40:07 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2022 rok. – DRUK Nr 207/21. XXXVII sesja za
2021-12-22 16:41:26 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2022 – 2028. – DRUK Nr 208/21. XXXVII sesja za
2021-12-22 16:42:44 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2022 rok. – DRUK Nr 215/21. XXXVII sesja za
2021-12-22 17:25:58 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności. – DRUK Nr 216/21 wraz z autopoprawką. XXXVII sesja przeciw
2021-12-22 17:28:02 Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. – DRUK Nr 217/21. XXXVII sesja za
2021-12-22 17:29:32 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. – DRUK Nr 214/21. XXXVII sesja za
2021-12-22 17:30:17 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. – DRUK Nr 209/21. XXXVII sesja za
2021-12-22 17:32:35 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2022 r. – DRUK Nr 213/21. XXXVII sesja za
2021-12-22 17:33:30 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2022 r. – DRUK Nr 210/21. XXXVII sesja za
2021-12-22 17:34:27 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2022 rok. DRUK Nr 211/21. XXXVII sesja za
2021-12-22 17:35:07 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Reczu. – DRUK Nr 212/21. XXXVII sesja za
2021-12-22 17:36:07 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Recz a Gminą Suchań. - DRUK Nr 218/21. XXXVII sesja za
2021-12-22 17:37:40 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Suchań na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej. - DRUK Nr 219/21. XXXVII sesja za
2022-03-30 16:02:44 Przyjęcie porządku obrad sesji, XL sesja za
2022-03-30 16:07:25 Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji. XL sesja za
2022-03-30 16:08:16 Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji. XL sesja za
2022-03-30 16:23:39 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2022 rok - DRUK Nr 228/22 wraz z autopoprawką. XL sesja za
2022-03-30 16:25:24 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2022 – 2028 – DRUK Nr 229/22 wraz z autopoprawką. XL sesja za
2022-03-30 16:26:37 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2022 roku”. – DRUK Nr 227/22. XL sesja za
2022-03-30 16:27:33 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Reczu. – DRUK Nr 226/22. XL sesja za
2022-03-30 16:28:41 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników - DRUK Nr 230/22. XL sesja za
2022-03-30 16:30:15 Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie Recz. - DRUK Nr 231/22. XL sesja za
2022-09-28 16:11:17 Przyjęcie porządku obrad XLIII sesji. XLIII sesja za
2022-09-28 16:12:40 Przyjęcie protokołu z XLII sesji. XLIII sesja za
2022-09-28 16:22:09 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2022 r. - DRUK Nr 252/22. XLIII sesja za
2022-09-28 16:23:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2022-2028. – DRUK Nr 253/22. XLIII sesja za
2022-09-28 16:25:26 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. – DRUK Nr 249/22. XLIII sesja przeciw
2022-09-28 16:28:32 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – DRUK Nr 250/22. XLIII sesja wstrzymał się
2022-09-28 16:30:24 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ppkt b i c. – DRUK Nr 247/22. XLIII sesja za
2022-09-28 16:31:24 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz – DRUK Nr 246/22. XLIII sesja za
2022-09-28 16:32:58 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Recz na lata 2022 - 2025. – DRUK Nr 248/22. XLIII sesja za
2022-09-28 16:54:23 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Reczu – DRUK Nr 250a/22. XLIII sesja za
2022-11-14 15:01:08 Przyjęcie porządku obrad XLV sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym. XLV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2022-11-14 15:05:08 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2022 rok – DRUK Nr 259/22. XLV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2022-11-14 15:06:37 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r. – DRUK Nr 258/22 XLV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2023-05-23 16:06:36 Przyjęcie porządku obrad L sesji. L sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-05-23 16:07:23 Przyjęcie protokołu z XLIX sesji. L sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-05-23 17:12:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2023 rok – DRUK 295/23 wraz z autopoprawką nr 1 i nr 2 Burmistrza Recza. L sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-05-23 17:12:56 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2023 – 2029 – DRUK Nr 296/23. L sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-05-23 17:13:53 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. – DRUK Nr 294/23 wraz z autopoprawką Burmistrza Recza. L sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-05-23 17:14:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/129/12 z 26 września 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Recz – DRUK Nr 293/23. L sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-06-28 16:06:28 Przyjęcie porządku obrad LI sesji LI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-06-28 16:07:08 Przyjęcie protokołu z L sesji. LI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-06-28 16:49:21 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza wotum zaufania – DRUK Nr 297/23. LI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-06-28 17:01:08 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2022 rok – DRUK Nr 298/23. LI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-06-28 17:03:05 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Recz za 2022 rok – DRUK Nr 299/23. LI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-06-28 17:07:22 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników – DRUK Nr 300/23. LI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-06-28 17:08:23 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Recz – DRUK nr 302/23. LI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-06-28 17:09:30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Recz w Stowarzyszeniu „Lider Pojezierza” oraz realizacji Lokalnej strategii Rozwoju na lata 2023-2027. – DRUK nr 301/23. LI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2023-06-28 17:12:58 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2023 r. – DRUK Nr 303/33. LI sesja Rady Miejskiej w Reczu za