Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

LEON GRZELAK

LEON GRZELAK

Wiceprzewodniczący

Okręg: 15, zdobyte głosy: 99, przynależność: KWW NIEZALEŻNI

Status: powołany - 19.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych stała Uchwała Nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady. - DRUK Nr 20/19. członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Przedmiot głosowania Sesja Głos
Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na przewodniczącego Rady I sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Głosowanie w sprawie zamknięcia listy na członków Komisji Skrutacyjnej I sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Głosowanie w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej I sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Wprowadzenie autopoprawek do projektów uchwał DRUK Nr 3/18 oraz DRUK Nr 4/18. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Wprowadzenie do punktu 12 porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Recz na 2018 rok. - DRUK Nr 11/18; wprowadzenie do punktu 13 porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.” - DRUK Nr 14/18. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Zmiana zapisu w punkcie 2 porządku obrad sesji z „Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej” na „Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej”. II sesja Rady Miejskiej w Reczu przeciw
Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Miejskiej w Reczu. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Zamknięcie listy kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Powołanie składu Komisji Skrutacyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Powołanie skład Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Reczu. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Propozycja wynagrodzenia Burmistrza Recza zgłoszona przez klub radnych „NIEZALEŻNI II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Recza. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Recz. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatkóww sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Recz na 2018 rok. II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.” II sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Miejskiej w Reczu. III sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. III sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Recz na 2019 rok zgłoszonych przez Klub Radnych "NIEZALEŻNI" III sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2019 rok. III sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2019-2024. III sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienie wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, zasiłku celowego albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. III sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Przyjęcie porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej w Reczu. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. - DRUK Nr 19/19. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/18 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu - DRUK Nr 24/19. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Przyjęcie poprawki do uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady. - DRUK Nr 20/19. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady. - DRUK Nr 20/19. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Przyjęcie poprawki do uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2019 r. - DRUK Nr 21/19. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2019 r. - DRUK Nr 21/19. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2019 r. - DRUK Nr 22/19. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie mienia w formie aportu do spółki pn. Zakład Usługowo - Handlowy "KOMUNALNIK" Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w Reczu - DRUK Nr 23/19. IV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Przyjęcie porządku obrad V sesji V sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Przyjęcie protokołu z poprzedniej IV sesji V sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. - DRUK Nr 29/19. V sesja Rady Miejskiej w Reczu przeciw
Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek budżetowych Gminy Recz - DRUK Nr 26/19. V sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - DRUK Nr 28/19. V sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego - DRUK Nr 27/19. V sesja Rady Miejskiej w Reczu za
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2019 r. - DRUK Nr 25/19. V sesja Rady Miejskiej w Reczu za